Something about me

header ads

Đã về đã tới

Đã về, đã tới, bây giờ ở đây
Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa.
Nay tôi đã về, nay tôi đã tới
An trú bây giờ, an trú ở đây
Vững chãi núi xanh. Thảnh thơi dường mây trắng
Cửa vô sanh mở rồi. Trạm nhiên và bất động.


Tròn 1 năm 2 tháng kể từ ngày được lần đầu tiên gặp Thầy, Thích Nhất Hạnh, tại Deer Park Monastery (Lộc Uyển Thiền viện), San Diego, California.

Morning: 
- Wake up, walking to Med. Hall, sitting and Touching the Earth
- Walking Mediation
- Breakfast
- Dharma Talk
- Lunch in Silence
Afternoon:
- Total relax and Touching the Earth

Back to Irvine City. 

San Diego, CA.
October 6, 2013. 
It was the 8th anniversary of our wedding. 

Post a Comment

0 Comments